Hil Innowasiýa Çözgüt

Hil - hiç kim bilmese-de, ýokary derejede taýýarlamak.

Hyzmatlarymyz

Hil Innowasiýa Çözgüt

Innowasiýa - ýolbaşçyny yzarlaýjydan aýyrýan zat.

Hyzmatlarymyz

HIl Innowasiva Çözgüt

Biziň üçin çözüp bolmajak meseleler ýok - diňe çözgütler.

Hyzmatlarymyz

Hyzmat saýlaň:

Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Biz işewürligiň meselelerini döredijilikli çözmeklikde we baş ýörelgede hünärmenler.

• Kärhanalarda ISO standartlaryň girizmegi

Dolandyryş ulgamynyň standartlary – bu gurama häzirki zaman bäsdeş işewürligiň käbir meselelerini çözmeklige ýardam edýän strategiki gurallar we maslahatlar.

• IT çözgütler

Degişli IT-çözüwleriň kömegi bilen biznesde öndürijiligi we netijeliligini artdyrmak üçin, kiberhowpsuzlyk üçin, elektron telekeçilik üçin, dünýä torunda kompaniýany ýa-da önümi öňe sürmek.

• Kärhanaň diagnostikasy

Dolandyryş ulgamynyň ülňüleri - guramalara häzirki bäsdeşlik işinde kynçylyklary we kynçylyklary çözmäge kömek edýän strategiki gurallar we görkezmelerdir. Iş amallarynyň we amallarynyň iň ýokary netijeliligini üpjün edýär, öndürijiligi ýokarlandyrýar we guramalara täze bazarlara çykmaga kömek edýär.

• Awtomatizasiýa

Adamy köp zähmet talap edýän amallardan azat etmek üçin tehniki serişdeleri we matematiki usullary ulanmak bilen amallary awtomatlaşdyrmak: bu ERP ulgamlaryny ulanyp, buhgalteriýa we dolandyryşy awtomatlaşdyrmak, müşderi hyzmatyny gowulandyrmak üçin programmalaryň girizilmegi, içerki işiň optimizasiýasy we dürli hyzmatlaryň arasyndaky baglanyşyk bolup biler, satuw dolandyryşy, müşderiler hakda maglumatlary ulgamlaşdyrmak.

• Satuwlary dolandyrmaklyk

Satyş dolandyryşy - her bir baş direktory alada goýmaly zat. Bu amal gowy ýola goýulmasa, girdejileriň köpüsi ýitýär. Satuwyň meýilnamalaşdyrmakdan başlap, dolandyryjylary höweslendirmek ýaly köp tarapyny öz içine alýar. Hemme zat sagat ýaly işlemeli. Has netijeli dolandyryş üçin, gündelik işi öz üstüne aljak awtomatlaşdyrylan hyzmatlary birikdirmek mümkin we zerurdyr. Bu dolandyryjynyň elini ep-esli derejede açar, şonuň üçin bu işiň mundan beýläk-de ösmegi üçin wagt bolar.

Taslamalarymyz

Biz nähili kömek edip bileris?

Arassa nusga häzirki zaman işewürligiň wajyp meselelerini çözmeklige ýardam eder. Şu gün biz islendik derejeli we dürli pudakdaky kompaniýalara işewürlik – prosesleriniň işiniň we guramasynyň usullaryny kämilleşdirmeklige ýardam edýäris.
Biznesde tilsimaty nähili döretmeli?
Biznes-prosesleriň tilsimatlarynyň ýok bolmagy konsultasiýa berlen kompaniýalarda ýüze çykarylan meseleleriň 85% düýbünde ýatyr. Biz biznes-prosesleri kesgitläp we optimizirläp bileris.

Synlar

Müşderileriň biz hakda aýdýanlary...

2020-nji ýylda  "Arassa Nusga", ähli çykdajylary öz içine alýan "Nurakar" hususy kärhanasy üçin özboluşly maliýe guralyny taýýarlamagy başardy. Bu gural, satyn alyş kararlaryny has çalt kabul etmegimize mümkinçilik berýän işimizi ep-esli çaltlaşdyrdy.
"Arassa Nusga" üç dilde: rus, türkmen, iňlis dilinde markur.com.tm web sahypasyny döretmek baradaky haýyşlary üstünlikli kanagatlandyrdy. Web sahypasy müşderilere önümlerimizi onlaýn we telefon arkaly satyn almaga mümkinçilik berýär.
"Arassa Nusga" elektron marketing hyzmatlaryny, hususan-da, önümlerimiziň Türkmenistan bazarynda internet arkaly mahabatlandyrylmagyny amala aşyrdy. Bu, b2b pudagy üçin täze satuw bazarlaryna girmäge mümkinçilik açdy.

HIL

INNOWASIÝA

ÇÖZGÜT

Image

Biz bilen işlemäge taýynmy? Indi başla

Bize jaň ediň:

+993 12 754480

+993 61 648605

Bize baryp görüň:

Biznes merkezi Arzuw,
G.Kulyýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan